Ossów, 18.04.2018.


Regulamin
ogólnopolskiego konkursu piosenki poetyckiej i autorskiej
w Ossowie pn.
"Festiwal Młodej Piosenki – 2018”
w 100. rocznicę odzyskania NiepodległościI Organizator
1. Organizatorem konkursu jest:
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
ul. Matarewicza 148, 05-230 Ossów
www.ossow1920.pl
tel: 22 209 50 78
2. Kontakt ws. konkursu:
www.mlodapiosenka.pl
e-mail: kontakt@mlodapiosenka.pl
tel.: 791 540 597

II Cele konkursu
1. Promocja młodych twórców związanych z piosenką poetycką i autorską.
2. Wspomaganie artystycznej, muzycznej i literackiej aktywności młodzieży w setną rocznicę odzyskania Niepodległości.
3. Wspieranie aktywności młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu i kierowanie jej na odbiór kultury wysokiej.
4. Ułatwianie młodym twórcom wzajemnej współpracy i promocja współpracy, jako skutecznej formy osiągania celów.
5. Promocja Samorządowej Instytucji Kultury "Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" i Ossowa jako ośrodka kulturalnego, nawiązującego do zwycięstwa Polaków w 1920 roku, dwa lata po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

III Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół średnich z całej Polski.
2. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mlodapiosenka.pl/zgloszenie-do-konkursu.

IV Zasady ogólne
1. W ramach konkursu prezentowane mogą być takie gatunki, jak piosenka poetycka i piosenka autorska.
2. W konkursie wziąć mogą udział zarówno soliści, duety, jak i większe zespoły.
3. Konkurs składa się z 3 etapów: eliminacji, koncertu konkursowego i koncertu finałowego.

V Zgłoszenia do konkursu
1. Osoby, chcące wziąć udział w konkursie, do dnia 18 maja 2018 r. wypełniają formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, województwo, rok urodzenia, e-mail i numer telefonu i przesyłając krótką notatkę o sobie, jako twórcy (430-530 znaków łącznie ze spacjami) oraz nagrania dwóch wykonanych przez siebie (własnych lub cudzych) utworów w języku polskim z gatunku piosenki autorskiej lub piosenki poetyckiej, opatrzonych informacjami o tytule, autorze tekstu, autorze muzyki i akompaniatorze, przesłane w formie plików mp3, mp4 lub linków do kanału youtube.com a także teksty obu utworów w formacie .doc.

VI Portal konkursowy
1. Osobie, która prawidłowo zgłosi się do konkursu i która wyrazi na to zgodę, stworzony zostanie na portalu konkursowym indywidualny profil, który, po zalogowaniu, widoczny będzie dla niej, dla organizatorów, jurorów i dla innych posiadających profile uczestników konkursu.
2. Profil zostanie założony przez administratora w ciągu 48 godzin od przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
3. Po założeniu profilu przez administratora uczestnik otrzyma e-mail z hasłem do logowania.
4. Uczestnik będzie mógł zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło, przesłane przez administratora.
5. Celem publikacji profili uczestników jest ułatwienie im nawiązania ewentualnej współpracy między sobą.
6. Na profilach uczestników udostępnione będą: jedno z przesłanych nagrań, tekst utworu, krótka notatka o twórcy i formularz kontaktowy, przez który każda inna zalogowana osoba będzie miała możliwość skontaktować się z danym twórcą (wiadomości z formularza kontaktowego będą trafiały na jego skrzynkę e-mail).
7. Profile nie będą zakładane osobom, które nie wyrażą na to zgody oraz osobom, przesyłającym treści niezgodne z polskim prawem lub tematem i celami konkursu, ani też treści wulgarne, obraźliwe lub wyjątkowo niskiej jakości.

VII Eliminacje konkursowe
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze osoby, które zakwalifikowane zostaną do drugiego etapu, tj. do wzięcia udziału w przesłuchaniach konkursowych.
2. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu opublikowana zostanie do dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej www.mlodapiosenka.pl.

VIII Przesłuchania konkursowe
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 23 czerwca 2018 r. w Ossowie.
2. Podczas przesłuchań konkursowych zadaniem uczestników będzie wykonanie przed komisją dwóch przesłanych wcześniej utworów.
3. Instrumenty muzyczne uczestnicy przywożą ze sobą na własny koszt i ryzyko.
4. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
5. Organizatorom, jurorom, partnerom i sponsorom konkursu przysługuje pełne prawo do utrwalania przebiegu koncertu konkursowego oraz nieograniczonego, nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i nagrań do celów dokumentalnych i promocyjnych.
6. Pełne wyniki konkursu ogłoszone zostaną po zakończeniu przesłuchań i zakończeniu obrad jury w dniu 23 czerwca 2018 r.
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy będą mogli wziąć udział w konsultacjach z jurorami.

IX Koncert laureatów
1. Laureaci konkursu, którzy zostaną nagrodzeni i wyróżnieni przez jury wykonają nagrodzone utwory podczas koncertu finałowego.
2. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. w Ossowie.
3. Organizatorom, jurorom, partnerom i sponsorom konkursu przysługuje pełne prawo do utrwalania przebiegu koncertu laureatów oraz nieograniczonego, nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i nagrań do celów dokumentalnych i promocyjnych.

X Nagrody
1. Kwota nagrody finansowej dla laureata I miejsca wynosi 2.000 zł.
2. Kwota nagrody finansowej dla laureata II miejsca wynosi 1.500 zł.
3. Kwota nagrody finansowej dla laureata III miejsca wynosi 1.000 zł.
4. Jurorom przysługuje prawo przyznania dodatkowych nagród finansowych dla osób wyróżnionych.
5. Jurorom przysługuje prawo niewyłonienia laureatów I, II lub III miejsca lub przyznania nagród ex aequo.
6. Organizator, jurorzy, partnerzy i sponsorzy mają prawo przyznać dodatkowo niefinansowe nagrody specjalne.
7. Kwoty wszystkich nagród finansowych zostaną pomniejszone o podatki należne zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. w Ossowie.

XI Skład jury konkursu
1. Uczestników oceniać będzie jury w składzie:
- Justyna Panfilewicz,
- Paweł Konopacki,
- Tomasz Borkowski.
2. Obrady jury będą protokołowane.

XII Postanowienia końcowe
1. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Obrady jury są tajne.
3. Skład jury może ulec zmianie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej konkursu.
5. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Pobierz regulamin